سی شارپ

آموزش نرم افزار سی شارپ #C با مثال کاربردی

 

4,000 ریال

در این محصول نحوه چیدن اعداد در یک جدول با منطقی مشخص توضیح داده شده است. سپس برای ارائه چنین چینشی از روش شاخه و کران استفاده شده است. و در نهایت کدنویسی الگوریتم شاخه و کران برای مسئله معرفی شده در محیط #C ارائه شده است. در این فایل ها کارکرد توابع و دستورات مختلف #C در قالب یک مثال کاربردی ارائه شده است.

توضیحات محصول

در این محصول نحوه چیدن اعداد در یک جدول با منطقی مشخص توضیح داده شده است. سپس برای ارائه چنین چینشی از روش شاخه و کران استفاده شده است. و در نهایت کدنویسی الگوریتم شاخه و کران برای مسئله معرفی شده در محیط #C ارائه شده است. در این فایل ها کارکرد توابع و دستورات مختلف #C در قالب یک مثال کاربردی ارائه شده است.