کدنویسی

آموزش ماشین بردار پشتیبان در متلب به همراه کد های آموزشی

 

50,000 ریال

فایل های آموزشی و نمونه کد های متلب از ماشین بردار پشتیبان در این محصول فراهم آورده شده است. 

توضیحات محصول

برای مدلسازی رفتار یک نرم‌افزار می‌توانیم از روشهای مختلفی مانند زنجیره های مارکوف، گرافها و تئوری گرافها، روشهای خوشه‌بندی و روشهای طبقه‌بندی استفاده کنیم. یکی از روشهای مدلسازی رفتار نرم افزار مبتنی بر روش طبقه بندی با استفاده از تکنیک ماشینهای بردار پشتیبان است.

در این محصول فایل های آموزشی و نمونه کد های متلب از ماشین بردار پشتیبان فراهم آورده شده است.