-با تجربه ترین مرکز صفحه آرایی و فرمت بندی طبق فرمت تمام دانشگاه های ایران

-شماره گذاری صفحات طبق قوانین پایان نامه(صفحات بدون شماره، شماره گذاری، شماره صفحات به صورت عددی)

-درج مطلب و فهرست اشکال و جداول و نمودارها همراه با درج خودکار شماره صفحات

-شماره گذاری عناوین اصلی و فرعی  و اشکال و جداول و نمودارها و فرمول های ریاضی به صورت خودکار