به طور کلی وقتی طرح پژوهشی انجام می شود (اعم از پایان نامه و یا نگارش مقاله) نیاز به پرسشنامه ای قوی به عنوان ابزار اندازه گیری تا حد زیادی احساس می شود. به طور کلی پرسشنامه های مورد استفاده در پایان نامه ها به دو روش صورت می گیرد:

۱-پرسشنامه های استاندارد: پرسشنامه هایی هستند که توسط محقق دیگری طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است و به این دلیل که تست های پایایی و روایی با استفاده از داده های واقعی در آن ها انجام شده است به این پرسش نامه ها استاندارد می گویند

۲-پرسشنامه محقق ساخته: این گونه پرسشنامه ها عموما توسط محقق ایجاد می شود و می تواند ترکیبی از چند پرسشنامه استاندارد و یا حتی بخشی از پرسشنامه استاندارد باشد ولی چون این پرسشنامه ها محقق ساخته بوده و دستخوش تغییرات قرار گرفته است نیاز است که مجددا تست پایایی و روایی برروی آن ها انجام شود.