در این قسمت ادامه مقاله تاثیر مالکیت داخلی بر عملکرد بانک ارائه می شود

فرضیه: ساختار مالکیت به شکل منفی ROA و Z-score را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

  • توصیف داده‌ها و متغیرها

توضیحات متغیرها و اطلاعات

برای بیان متغیر های ICG ما در سه گروه آنها را دسته‌بندی نموده و توضیح می‌دهیم. ابتدا ساختار شرکتی و مقادیری که برای کاهش ریسک به کار برده می‌شوند در درجه دوم ویژگی های کلی MB قرار دارد و در آخرین دسته ساختار مالکیت می‌باشد. داده‌های لازم برای این تحقیق به شکل فصلی از وب‌سایت بانک‌هایی که در مرکز مبادلات مالی بخارست لیست شده‌اند، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ استخراج شده است این داده‌ها از گزاره‌های اقتصادی، گزارشات ممیزان مستقل، گزارشات سالانه، کدها و گزارشات اداره شرکتی، گزارشات شفافیت و نیازمندی های افشا سازی به دست آمده‌اند.

گروه اول شامل ۶ جزء است که هر جزء نیز شامل موارد دیگری برای مشخص کردن ویژگی های خود است. این متغیرها متغیرهای مجازی (صفر ویک) هستند که مقادیر ۰ و یا ۱ به خود اختصاص می‌دهند که مقدار ۱ نشان‌دهنده حضور آن مشخصه در مدل و ۰ عدم حضور آن را مشخص می‌نماید. مقادیری که به این متغیرها داده می‌شود براساس پاسخ‌هایی که برای حضور و یا عدم حضور هر جزءِ متغیر داده می‌شود تعیین می‌شود. اولین متغیر CSO می‌باشد که مقدار آن حاصل جمع زیر جزءهایی هستند که برای این متغیر در نظر گرفته شده‌اند.

۱) آیا ساختار سازمانی واضح و آشکار است؟

۲) آیا وام‌ها در سطوح متمرکز شده تأیید می‌شوند؟

۳) آیا آنها فعالیت‌های غیر استاندارد و یا غیر شفاف که به عنوان فعالیت‌های پیچیده جانبی و یا تحت بررسی که مانع شفافیت است انجام نمی‌دهند؟

دومین جزء ساختار کمیته‌ها (CS) می‌باشد که وجود و استقلال کمیته‌هایی که فعالیت های MB را حمایت نموده و دائمی بودن ممیزی های خارجی را نشان می‌دهد. مقدار آن حاصل جمع امتیازات ۶ سئوالی است که در پی می‌آید:

۱) آیا کمیته ممیزی وجود دارد؟

۲) آیا اعضای کمیته ممیزی مستقل هستند؟

۳) آیا کمیته‌ای برای حقوق و پاداش وجود دارد؟

۴) آیا اعضای کمیته پاداش و دستمزد مستقل هستند؟

۵) آیا یک کمیته ریسک وجود دارد؟

۶) آیا ممیزین خارجی حداقل هر ۵ سال یک‌بار تغییر می‌کنند؟

جزء بعدی چارچوب مدیریت ریسک (RM) می‌باشد که مقدار آن از حاصل جمع مقادیر ۵ متغیر مصنوعی که در ادامه می‌آید محاسبه می‌شود.

۱) آیا حدود ارائه وام به کار برده می‌شود؟

۲)آیا الزامات سرمایه برای ریسک اعتبار دهی به کار می روند؟

۳) آیا نیازمندی سرمایه (ضمانت) براساس دستورالعمل داخلی است و براساس ارزیابی ریسک محاسبه می‌شود؟

۴) آیا سیاست‌های پاداش دهی براساس ریسک می‌باشد؟

۵) آیا تستهای مشخص کردن شرایط سخت (تست‌های فشار) انجام می‌شوند؟

جزء پنجم شفافیت موسسه می‌باشد (T) که براساس پاسخ به ۵ سوال زیر که میزان دسترسی عموم را مشخص می‌کند تعیین می‌شود. مقدار این جزء نیز حاصل جمع نمرات حاصل شده از پاسخ این سوالات است. آیا دسترسی برای عموم به۱) اطلاعات اقتصادی ۲) ساختار سرمایه و اعضای کمیته‌ها و MB 3) ساختار پاداش‌ها و مشوق‌ها ۴) سیاست‌های مدیریت ریسک ۵) سیاست‌های اداره داخلی وجود دارد یا نه؟

با استفاده از متدولوژی که توسط بارث و همکاران (۲۰۰۷) برای محاسبه شاخص اداره خارجی استفاده شده اقدام به محاسبه شاخص مدیریت شرکتی داخلی نموده و با جمع کردن امتیاز هر زیر جزء که ساختار شرکتی را معرفی می‌کند و مقادیری که برای کاهش ریسک در نظر گرفته می‌شوند، می‌نماییم.

گروه دوم شامل ۹ متغیر است که ویژگی های MB را مشخص می‌نماید. متغیر اول BS است که تعداد اعضای MB را نشان می‌دهد. متغیر دوم BI است که نسبت تعداد افراد مستقل به کل اعضای MB را نشان می‌دهد. ما فرد مستقل را فردی در نظر می‌گیریم که ارتباطی با بانک به جز به عنوان یکی از مدیران ندارد. متغیر سوم PRV است که نسبت افرادی از MB که ملیتی غیر رومانیایی دارند به کل اعضای MB . متغیر بعدی متغیر GEN است که تعداد مردان حاضر در MB را نشان می‌دهد. متغیر بعدی DwFB است که نسبت تعداد افرادی که در بانک و  بیمه دارای تجربه بوده و تجربه آکادمیک مباحث اقتصادی دارند به کل اعضای MB را نشان می‌دهد. متغیر بعدی OUT می‌باشد که نسبت اعضای غیر اجرایی به کل اعضای MBرا نشان می‌دهد. هفتمین متغیر DwHS است که نسبت اعضای دارنده سهام MB به کل اعضا را مشخص می‌نماید. متغیر هشتم DUR است که متوسط سال حضور هر یک از اعضای MB را نشان می‌دهد مقدار این متغیر براساس متوسط ساده سال‌های حضور اعضای MB در انتهای هر دوره محاسبه می‌شود به عبارت بهتر حاصل تقسیم زمان کارکرد کلیه اعضا در انتهای هر دوره تقسیم بر تعداد اعضا مقدار DUR را به دست می‌دهد. و متغیر نهم یک متغیر صفر و یک است که بیان می‌کند آیا مدیران در طول دوره‌های یک ساله از خدمت عزل نمی‌شوند یا فعالیت‌ها در زمان مشاهده انجام نمی‌شوند؟

متغیرهایی که تأثیر ساختار مالکیت بر BP را نشان می‌دهند عبارتند از : نسبت مالکیت خارجی (FRGN) که با محاسبه نسبت سرمایه خارجی به کل سرمایه به دست می‌آید و سهام سهامداران اصلی (MS) که نسبت  سرمایه‌ی سهامداران اصلی به کلی سرمایه می‌باشد. علاوه بر این تولید ناخالص داخلی (NGDP) به قیمت فعلی نیز در انتهای دوره به عنوان متغیر کنترل در مدل دخالت داده می‌شود و اطلاعات آن از وب‌سایت (NBR (www.bnro.ro استفاده می‌شود. همچنین با این کار تأثیرات اقتصاد کلان بر BP نیز لحاظ می‌شود.

برای اندازه‌گیری مقدار BP از سه شاخص بازگشت بر سرمایه گزاری (ROA) که به عنوان نرخ سود فعلی بر کل مقدار سرمایه گزاری محاسبه می‌شود و بازگشت بر سرمایه (ROE)  که به شکل نرخ در آمد فعلی بر کل سرمایه محاسبه می‌شود و در آخر ریسک ورشکستگی (Z-score) که برابر است با مقدار سرمایه‌ی سرمایه گزاری شده به علاوه متوسط ROA تقسیم بر مقدار انحراف استاندارد ROA. مقدار Z-score توسط اسناگ و سالیوان (۲۰۰۷) استفاده شده و به عنوان معیاری برای نشان دادن فاصله تا ورشکستگی در نظر گرفته شده است.

توضیحات آماری

استقرار الزامات اداره برای CSO,ICو CS مقداری بیش از متوسط را نشان می‌دهند و برای RM و T تقریباً مقدار متوسط را نشان می‌دهد. انحراف استاندارد ICGI مشخص می‌کند که استقرار بخشی از مدیریت ریسک مانند سرمایه لازم براساس دستورالعمل های داخلی براساس ارزیابی ریسک، استفاده از سیاست‌های پاداشی مبنی بر ریسک و آزمون فشار در کوتاه‌مدت و اجرا در مدت کوتاه‌تر را نشان می‌دهد. BS به طور متوسط ۱۰ نفر را نشان می‌دهد و OUT معادل ۵۲% است که در BS متوسط نشان می‌دهد ۵ نفر مدیر اجرایی و ۵ نفر غیر اجرایی هستند و DwFB برابر ۷۱٫۸% است که حدود ۷ فرد با تجربه اقتصادی در حالت متوسط را نشان می‌دهد PRD برابر ۳۲٫۸% بوده که به طور متوسط ۳ نفر از ملیت‌های غیر رومانیایی را نشان می‌دهد. و اکثریت غالب در MB مردان هستند و به طور متوسط یک نفر مستقل در MB وجود دارد. مقدار متوسط CNG برابر ۶۵٫۵% است که عدم پایداری مربوط به ترکیب اعضای MB را نشان می‌دهد. و متوسط DUR برابر ۵٫۵ سال می‌باشد و FRGN و MS در سطح متوسط حدود ۴۳% هستند.

متدولوژی و نتایج

روشی که ما در این مطالعه از آن استفاده نموده‌ایم ترکیبی از سری‌های زمانی و برش عرضی داده‌ها می‌باشد. براساس مطالعه اندرس و والدادو (۲۰۰۸) کاراترین ابزار آنها استفاده از آنالیز تابلو داده‌ها بوده است. ما برای آنالیز از نرم‌افزار Eviews و مدل رگرسیون تأثیرات ثابت (FER) و مجموع کمترین مربعات خطا برای تشخیص تأثیر استفاده نموده‌ایم. با شامل کردن تأثیرات ثابت ما تأثیر متغیرهای حذف‌شده را محدود نموده‌ایم و همچنین ناهمگونی نمونه را نیز به حساب آورده‌ایم به عبارت دیگر ویژگی های خاص هر بانک مثلاً شیوه و فلسفه مدیریتی، استراتژی های تجاری و غیره را نیز لحاظ نموده‌ایم ونیز تأثیری که داده‌های بسیار متفاوت که در سطوح پایینی از برش عرضی حضور دارند (داده‌های پرت) نیز لحاظ شده است. برای تاکید بر وابستگی بین متغیرهایی که BP (عملکرد بانک) را نشان می‌دهند و آنهایی که اداره داخلی را نشان می هند ما مدل رگرسیون چند متغیره زیر را استفاده می‌کنیم:

که در آن Yijt نمایانگر بردار متغیرهای وابسته یعنی ROA,ROE و Z-score می‌باشد که i شمارنده چرخش بین شاخص‌ها می‌باشدj α جمله عرض از مبدأ می‌باشد و β ضریب همبستگی ICGI ، kθ ضریب همبستگی ویژگی های MB است که با متغیر Fjt در مدل نشان داده شده است،nγ ضریب همبستگی ویژگی های ساختار مالکیت (Ojt) می‌باشد m ضریب همبستگی NGDP می‌باشد و aj تأثیرات نامحسوس واحد j می‌باشد و ujt جمله خطا می‌باشد و t دوره زمانی، j واحد برش عرضی مشاهدات می‌باشد.

رگرسیون نرخ بازگشت سرمایه گزاری(ROA)، نرخ بازگشت سرمایه (ROE) و ریسک ورشکستگی (Z-score). عمده بدنه مدیریتی را مردان تشکیل می‌دهند و نسبت مالکیت سهامداران خارجی تقریباً با سهامداران اصلی برابر است که ما در رگرسیون گیری از هر دو جفت متغیر یکی را حذف کرده‌ایم. از آنجایی که اکثر متغیرهای توصیفی تأثیر قوی نداشتند ما برای کنترل روباست بودن پاسخ های رگرسیون تک‌تک متغیرها را پیشرو و پسرو، حذف و اضافه کرده‌ایم تا به یک مدل محدود برسیم. در تمامی مدل‌های رگرسیون مقدار پارامترها با تنظیم در خطای همگونی نمونه ساخته شده‌اند. برای آزمون آماری هر کدام از ضرایب همبستگی از آزمون والد (۱۹۴۳) استفاده نموده‌ایم که نتایج آن تاکید می‌کند F- آماری به شکل آماری برجسته است و تعداد ستاره‌ها نشان می‌دهد که در سطوح ۰% و ۵% و ۱۰% ضرایب همبستگی یافت شده برجسته هستند (از نظر آماری قابل‌اعتنا هستند).

برخلاف سایر مطالعات مانند آدامز و مهران(۲۰۱۱) ایبی و همکاران (۲۰۱۲) و پثان (۲۰۰۹) بین BS و BP ارتباط دیده نشد و مانند نتایج مطالعه استفانسک (۲۰۱۱). تأثیر BI بر هر سه شاخص BP مثبت بوده که نشانگر تخصیص منابع امن‌تر در حالتی که BI بیشتر است می‌باشد. ضریب همبستگی RPN نشان می‌دهد که اعضای دیگر ملیت‌های بدنه مدیریتی در بهبود پاداش سهامداران (ROE) و کاهش ریسک (Z-score) همکاری داشته و موثر هستند. همانند مطالعه‌ای که استفانسک (۲۰۱۱) انجام داده تأثیر مردان بر ROA مثبت است ولی از نظر آماری چندان موثر نمی‌باشد. افزایش سودآوری محدود به جمع ریسک و مقدار مجاز ریسک تجمعی می‌باشد. اعضای باتجربه بدنه مدیریتی باعث بهبود عملکرد اقتصادی (ROA,ROE) می‌شوند، ولی تمایل به بهبود سودآوری باعث تضعیف پایداری (Z-score) بانک می‌شود. اعضای غیر اجرایی بر ROE تأثیر مثبت دارند ولی بر سطح ریسک تأثیری که از نظر آماری قابل ملاحظه باشد ندارند. در اینجا بدنه مدیریتی که سهامدار نیز باشند برعکس مطالعه اسپانگ و سالیوان (۲۰۰۷) دارای تأثیر منفی بر ROE هستند. هرچند مشابه مطالعه اسپانگ و سالیوان (۲۰۰۷) در طولانی مدت بر سطح ریسک با ایجاد پایداری در ROE تأثیر مثبت دارد و ریسک را کاهش می‌دهد. عدم ثبات در اعضای مدیریت باعث بدتر شدن ریسک می‌شود ولی از نظر آماری چندان موثر نیست. و بنا بر بحث‌های عنوان شده صحت دومین فرضیه نیز که بیان تأثیر ویژگی های مدیریتی بر BP بود نشان داده می شود.

سرمایه خارجی بر ROA تأثیر منفی می‌گزارد. توضیح این حالت می‌تواند این گونه باشد که با صرف سرمایه برای بازیابی بهتر باعث می‌شود که ریسک‌ها واقعیت پیدا کنند و لذا ROA کاهش یابد. وجود اکثریت مالکیت باعث می‌شود تا با کاهش بازگشت از سرمایه گزاری ،ریسک افزایش یابد. و این یافته‌ها صحت فرضیه سوم مبنی بر اینکه ساختار مالکیت بر عملکرد بانک موثر است را مورد تأیید قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری

نتایج کلی این مطالعه نشان می‌دهد که تأثیرات کلی اجزاء اداره شرکتی داخلی بر هر سه شاخص سنجش عملکرد بانک (ROA,ROE, Z-score) تأثیر منفی دارد و این نکته را متذکر می‌شود که در دوران رکود اقتصادی باید آزادسازی اقتصادی در دوران رشد اقتصادی، بسته نمودن اقتصادی لازم هستند.

در مورد ساختار بدنه مدیریتی نتایج حاصل از این مطالعه حضور افراد از سایر ملیت‌ها (PRV) و اعضای مستقل (BI) را که بتوانند تصمیمات عملیاتی بگیرند را مناسب نشان می‌دهد و DwHS ریسک‌پذیری را محتاطانه‌تر می‌کنند. تأثیر منفی DUR و CNG توصیه‌هایی که توسط EBA برای انتصاب، ابقاء و موفقیت اعضای بدنه مدیریتی ارائه می‌کند را تأیید می‌کند. تأثیر مثبت DwFB بر عملکرد اقتصادی بانک از ایده حضور افراد باتجربه اقتصادی در بدنه مدیریتی دفاع می‌کند البته مشروط به اصلاح رفتار سازمانی براساس حیطه ریسک. این توصیه برای OUT و ساختار مالکیت نیز توصیه می‌شود.

در حالت کلی نتایج اهمیت اداره شرکتی داخلی بر بانک را نشان می‌دهد و کیفیت آن بر روی پایداری بانک و نرمال بودن خط سیر بانک تأثیر دارد.

جهت سفارش تحلیل های آماری در دپارتمان متلب آنالیز اینجا کلیک کنید