یکی از چالش های اصلی هر دانشجو خصوصا دانشجویان ارشد انتخاب موضوع پایان نامه است که نباید موضوع پایان نامه تکراری باشد، همچنین موضوعی که دانشجو انتخاب می کند باید بداند که می تواند با امکانات و توانایی های خود آن را انجام دهد. ما در انتخاب موضوع پایان نامه متناسب با مقطع تحصیلی تان به شما کمک می کنیم.

موضوع پایان نامه بسیار آسان اما موضوع پایان نامه بسیار دشوار شما را در تصویب یا دفاع از پایان نامه دچار مشکل می کند.