الگوریتم کرم شب تاب در سال ۲۰۰۸ بر مبنای رفتار و الگوهای چشمک زن کرم های شب تاب در طبیعت ارائه گردید  الگوریتم کرم شب تاب  یک نوع الگوریتم متاهیوریستیک ، الهام گرفته شده از طبیعت و تصادفی است که تقریبا در همه (SI) یک از روش های هوشمندی گروهی  به کار گرفته شده است. این الگوریتم متعلق به گروه الگوریتم های تصادفی می باشد بدین معنا که NP-Hard زمینه های بهینه سازی، مهندسی و نیز مسائل یک نوع جستجوی تصادفی برای رسیدن به مجموعه ای از راه حل ها به کار برده می شود. الگوریتم کرم شب تاب در پایین ترین سطح خود بر تولید راه حل ها

درون یک فضای جستجو تمرکز می کند و بهترین راه حل را برای بقا انتخاب می نماید.جستجوی تصادفی از گیر افتادن در دام بهینه محلی اجتناب می کند. برای الگوریتم های متاهیوریستیک اکتشاف به معنی فرآیند کشف راه حل های گوناگون درون فضای جستجو است در حالیکه بهره برداری به معنی تمرکز یکالگوریتم جمعیت محور است. . فرآیند جستجو درون بهترین راه حل های همسایگی است

مشخصه اصلی کرم های شب تاب به منظور استفاده از آن در الگوریتم کرم شب تاب ، نور چشمک زن آن ها است. این نورها دو عملکرد بنیادین دارند: جذب جنس مخالف و هشدار دادن دشمن.این نورهای چشمک زن بیشتر از قوانین فیزیکی پیروی می کنند: رفتار چشمک زن کرم های شب تاب بر اساس معیارهای جذابیت ، روشنایی و فاصله بر طبق عبارت برای توسعه الگوریتم کرم شب تاب افزایش یابد، شدت نور کاهش می یابد. این پدیده الهام گرفته شده تغییر می کند. هرچه فاصله / است. این نور چشمک زن می تواند به طرق مختلف متناسب با تابع هدف فرمول بندی شود که این باعث ایجاد الگوریتم های بهینه سازی جدید خواهد شد. کرم شب تاب جذاب تر مشخص می شود بوسیله :

است. پارامتر تصادفی سازی و یک بردار از اعداد تصادفی از یک توزیع گوسی  عبارت دوم با توجه به جاذبه است و جذابیت صفر در فاصله ۰

است . در زمان بطور کلی سه قانون ایده آل برای توسعه الگوریتم های الهام گرفته شده از الگوریتم کرم شب تاب بکار برده شده است که عبارتند از:

– همه کرم های شب تاب از یک جنس در نظر گرفته می شوند ، بگونه ای که یک کرم شب تاب به کرم شب تاب دیگر صرفنظر از جنسیت شان جذب خواهد شد.

– جذابیت با روشنایی یک کرم شب تاب متناسب است. بنابراین برای هر کرم شب تاب چشمک زن ، یکی با روشنایی کمتر به سوی دیگری با درخشندگی بیشتر حرکت خواهد کرد. جذابیت با روشنایی متناسب است و هردوی آن ها هرچه که فاصله افزایش می یابد،کاهش می یابند. اگر هیچ یک از کرم های شب تاب روشنتر از دیگری نباشد ، کرم شب تا ب بطور تصادفی حرکت خواهد کرد.

– روشنایی یک کرم شب تاب بوسیله چشم انداز تابع هدف تعیین می شود یا تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

مزایای الگوریتم کرم شب تاب

دو مزیت عمده نسبت به سایر الگوریتم ها دارد : بخش بندی خودکار و قابلیت سروکار داشتن با مسائل چندکیفیتی .الگوریتم کرم شب تاب بر پایه جذب و روشنایی است مبتنی بر هوشمندی ازدحام است . این موضوع موجب تقسیم بندی خودکار کل جمعیت در زیرگروه ها با یک متوسط فاصله معین می شود و هر گروه می تواند در اطراف یک بهینه محلی ازدحام کند. در میان همه این بهینه ها ، بهترین بهینه سراسری می تواند یافته شود. دوم ، این تقسیم بندی اجازه یافتن همه بهینه می تواند را مخصوصا برای مسائل بهینه سازی چندکیفیتی غیرخطی مناسب می سازد. برای الگوریتم کرم شب تاب  کنترل تصادفی به نسبت تکرار تنظیم می شود بگونه ای که همگرایی نیز می تواند با میزان سازی این پارامترها سرعت یابد. این مزایا سروکارداشتن با مسائل پیوستگی،خوشه بندی ،کلاس بندی و بعلاوه بهینه سازی ترکیبی مناسب می سازد.

الگوریتم کرم شب تاب بطور خلاصه سه مزیت متمایز دارد

– بخش بندی خودکار تمام جمعیت در زیرگروه ها

– قابلیت سروکار داشتن با بهینه سازی چند کیفیتی

– تنوع در راه حل ها

 جهت سفارش کدنویسی این الگوریتم اینجا کلیک کنید